Vakuova metalurgia

V súèasnosti je metalurgia súèas»ou, ktorá vytvára nielen procesy tvarovania plastov a zlievarne, ale zahàòa aj ¹túdium ¹truktúr v makro triede. V poslednom bode sa zvyèajne získavajú ¹túdie o metalografických mikroskopoch.

Mikroskopia je èas», ktorá sa objavila pred niekoµkými stovkami rokmi. A to bolo len pomerne nedávno, ¾e mikroskopy zaèali objavova» v metalurgii inak. V moderných ¹tádiách sú potrebné pri práci s technickými opatreniami. Dnes sú na poli najroz¹írenej¹ie metalografické mikroskopy, ktoré sa okrem iného pou¾ívajú na hµadanie kovových ¹múh alebo ich prevratov. Existuje zobrazovacia technika, ktorá sa uskutoèòuje na nepriehµadných vzorkách. Medzi metalografické mikroskopy patria okrem iného aj elektronové mikroskopy, ktoré umo¾òujú pozornos» ¹truktúram v atómovom ¹tádiu a svetelných mikroskopoch, ktoré sa vyznaèujú men¹ím zväè¹ením. Pozorovania vykonané s pou¾itím týchto nástrojov sú mimoriadne dôle¾ité, preto¾e vïaka tomu doká¾eme uvies» novú metódu mikrotrhliniek v èlánku alebo ich iniciáciu. Je tie¾ mo¾né vypoèíta» podiel fázy a dodatoène urèi» presné fázy. Vïaka tomu mô¾eme odhadnú» mno¾stvo a typ inklúzií a mnoho ïal¹ích dôle¾itých komponentov z problému metalurgickej vízie. Napríklad, mikroskopické pozorovania novo vytvoreného materiálu umo¾òujú skutoèné pozorovanie ¹truktúry materiálu, tak¾e v budúcnosti mô¾eme zabráni» mnohým ne¾iaducim poruchám.

Pou¾itie metalografických mikroskopov je veµmi dôle¾ité, preto¾e vïaka tomu mô¾eme µahko nájs» chyby v materiáli. Pamätajte v¹ak, ¾e manipulácia s týmto zariadením je nebezpeèná. Na tento skúsený faktor by sa mali vz»ahova» len kvalifikované osoby.