Poeitaeove programy pre navrh kupeune

V súèasnosti sú takmer v¹etky typy telefónov na svete inteligentnými telefónmi. Ich nízka cena a tichá dostupnos» z nich robili neoddeliteµný spoloèník µudí. Zvlá¹», ¾e ich praktickos» a navy¹e aj malá veµkos» robia tento ¹týl mobilného telefónu ako príle¾itos» pre poèítaèe a tablety, najmä ak sme na cestách a mno¾stvo a povinnos» ná¹ho tovaru nám neumo¾òuje bali» ïal¹ie za»a¾enie. Niet divu, ¾e zákazníci s touto technikou vá¹nivým spôsobom prispôsobia svoje smartphony tak, aby sa mohli jednoducho dosta» do jednej aplikácie alebo s mo¾nos»ou meni» s fotografiami, skúsenos»ami, dojmami s priateµmi ...

Aj pre cyklistov nie je nedostatok zaujímavých doplnkov pre smartfóny, èo uµahèí nielen pou¾ívanie bicyklov a umo¾ní vám rýchlo sa odlí¹i» od zobrazení na výletoch na sociálnych staveniskách. Aplikácie na bicykli, ktoré sme na¹li, vám tie¾ umo¾nia rýchlo nájs» najvhodnej¹iu cyklistickú trasu pre nás a podpori» vás pri strate trasy.

Endomondo Sports Tracker - Endomondo je u¾ dlho populárny medzi ¹portovcami. Jej majetok sa poèíta naposledy, ¾e v reálnom poradí meria vzdialenos», ktorú sme cestovali, èas tréningu a poèet spálených kalórií. Aplikácia je zodpovedná za bezplatné získanie prostredníctvom obchodu Google. Prípadne si mô¾ete zakúpi» verziu PRO, ktorá nám umo¾ní vytvori» doplnok pre niekoµko nových pracovných miest.Google Maps - Aplikácia po mnohých modifikáciách výrobcom koneène mohol da» ako plnohodnotnú navigáciu mo¾nom a pou¾íva» systém v re¾ime offline, a u¾ívateµsky prívetivé rozhranie vám umo¾ní nastavi» si pre nás druhom cesty vo vz»ahoch s tým, ako dopravu pre pohyb (mo¾nos» do polohy tak, ako pochod , riadenie vozidla a jazda na bicykli. Toto doplnenie nielen¾e zabezpeèí, ¾e ulicu budeme v¾dy µahko nájs», ale uká¾e nám aj najbli¾¹ie kaviarne alebo bary.Bike Repair - doplnenie veµmi u¾itoèné na úspech, keï sa obávame, ¾e sa nedoká¾eme vyrovna» so zmenou bicykla v prípade mo¾ného po¹kodenia poèas jazdy. Existuje aktuálna, takmer potrebná aplikácia, preto¾e nemáme minimálne technické znalosti a chceme ís» na dlh¹iu cestu. Jedinou nevýhodou aplikácie je jej jazyk: dáma, ktorá nezaèína zaujímavým spôsobom angliètinu, sa mô¾e dosta» do problémov.

Vy¹¹ie uvedené pou¾itie pre cyklistov je len kvapkou v mori prídavkov vyrobených vo väè¹ej alebo ni¾¹ej dobe v prípade cyklistov. Taktie¾, ak je ich schopnos» plná, je to tak zbytoèné, tak¾e máme mo¾nos», ¾e in¹talácia troch vysoko vymenovaných si mô¾e predstavova» veµmi prospe¹né pri ïal¹om pou¾ívaní bicykla.