Oslobodenie od prilohy k nariadeniu v pokladnici

Napriek tomu, ¾e potreba ma» novú registraènú pokladnicu v ekonomických rolách je èoraz populárnej¹ia medzi podnikateµmi, je stále podµa súèasných nariadení mo¾né vyrie¹i» súèasný záväzok.

Strata výnimky mô¾e ma» za následok pribli¾ne 100 000 poµských daòových poplatníkov. Od 1. marca 2015 rokov povinnos» poskytova» tieto zariadenia sa vz»ahuje okrem iného na daòovníkov poskytujúca slu¾by v oblasti opráv, kaderníckych, kozmetických slu¾ieb týkajúcich sa stravovania, právne slu¾by, daòové poradenstvo a lekárov. Kto naozaj nechce pamäta» na pokladni? Okrem iného zaobchádzajú s výnimkami pre konkrétne èinnosti. Daòovník vykonáva oslobodenú prácu objektívne nevy¾aduje, aby uznali mno¾stvo fi¹kálnu. Ktorí nemusia ma» pokladòu: dodávka slu¾by alebo slu¾by od vysielacích slu¾ieb, on-line slu¾by, slu¾by spojené s poµnohospodárstva a chovu zvierat, elektriny, pary, vykurovací plyn, voda v ¹truktúre prírodných slu¾by spojené s odberom odpadu iného ako nebezpeèný, slu¾by týkajúce sa zberu nebezpeèného odpadu, v kombinácii so slu¾bami pre nakladanie s odpadmi, v kombinácii so spracovaním nebezpeèného odpadu spojené s likvidáciou rádioaktívneho odpadu, ¾eleznici, mestské a prímestské slu¾by, po¹tové a kuriérske slu¾by v oblasti ubytovacích slu¾ieb ponúkaných hotelov , motely a penzióny, telekomunikaèné slu¾by, internetové slu¾by, ekonomické slu¾by a poistenie, prenájom a správa nehnuteµností, slu¾by spojené s priechodom na trhu s nehnuteµnos»ami, notárske slu¾by, spojené s udr¾iavaním poriadku, reklamné slu¾by ministracji verejnoprávna archívy, èlenské organizácie, slu¾ieb poskytovaných spoloènos»ou a exteritoriálne.

Daòoví poplatníci, ktorí vykonávajú polo¾ky na vysokej úrovni, mô¾u tie¾ odvodi» výnimku medzi predmetom a predmetom. Základom tohto rie¹enia je ¹truktúra predaja daòovníka. Ak návratnos» vy¹¹ie uvedených funkcií predstavovala viac ako 80% celkového obratu v minulom roku, daòovník mô¾e na celom predaji pou¾i» zµavu z hotovosti.