Ochranne masky pre lekarne

Vo dne iv noci, aj v bloku, ako aj v kancelárii, sme obklopení bohatými vonkaj¹ími prvkami, ktoré majú nápad na vlastný ¾ivot a zdravie. Okrem základných podmienok, ako sú: poloha, teplota, vlhkos» okolia a podobne, musíme stava» s rôznymi výparmi. Vzduch, ktorý dýchame, neexistuje v dokonale èistom, ale pra¹nom, samozrejme, v homogénnom stupni. Pred opelením ako prachom sa mô¾eme chráni» pou¾ívaním hier s filtrami, predsa sú tu aj ïal¹ie zneèis»ujúce látky v oblasti, ktoré je èasto »a¾ké odhali». Na nich sa dr¾í najtoxickej¹ie výpary. Odmaskujte ich, obyèajne platné len s pomocou strojov, ako je senzor toxických plynov, ktorý z obsahu vyberie nesprávne èastice a informuje o ich prítomnosti, tak¾e nás informuje o nebezpeèenstve. Riziko je, ¾iaµ, mimoriadne záva¾né, preto¾e niektoré plyny ako dôkaz CO sú nedosiahnuteµné a èasto ich prítomnos» v atmosfére vedie k vá¾nemu po¹kodeniu zdravia alebo smrti. Okrem CO sme tie¾ nebezpeène otrávení senzorom, napríklad sulfátom, ktorý je symbolicky významný a zvládnuteµný pre rýchlu paralýzu. Ïal¹ím toxickým plynom je oxid uhlièitý, ktorý je ¹kodlivý, ako bolo uvedené vy¹¹ie, a amoniak - plyn, ktorý si v obsahu a vo vy¹¹ej koncentrácii volí, èo ohrozuje obyvateµstvo. Detektory jedovatých plynov sú tie¾ príle¾itos»ou na nájdenie ozónu a oxidu sirièitého, ktorého plyn je hrub¹í ako obsah obsahuje aj tú¾bu rýchlo zaplni» oblas» okolo zeme - z posledného dôvodu, ak sme vystavení týmto témam, mali by sme detektory investova» do miesta snov aby mohol cíti» hrozbu a poveda» nám o òom. Iné nebezpeèné plyny, ktoré nás detektor mô¾e chráni», sú korozívny chlór a napriek tomu vysoko toxický kyanovodík a µahko rozpustný vo vode, nebezpeèný chlorovodík. Ako to mô¾e by», musíte nain¹talova» senzor toxických plynov.