Moderna spoloenos je

Spoloènos» Comarch je na poµskom trhu u¾ 23 rokov moderná. Poèas tohto obdobia sa spoloènos» stala lídrom v oblasti nových metód s dopadom na IT systémy. Takáto veµká hodina na trhu umo¾nila zlep¹i» systémy a priniesla globálne výsledky nielen v telekomunikáciách, ale aj v pois»ovníctve, obchode, externej správe a súvisiacich odvetviach.

Uèenie a profesionálne slu¾byV Comarch Optima je cenník usporiadaný tak, aby poskytoval príle¾itos» vyu¾íva» stredné podniky, a to aj vtedy, keï sú aj iné spoloènosti. Spoloènos» ponúka online ¹kolenia, vïaka èomu sa µudia nauèia efektívne metódy správy majetku. Ak je to potrebné, spoloènos» ponúka slu¾bu dôveryhodného ¹pecializovaného technika, ktorý sa bude sna¾i» odstráni» problémy s pou¾ívaním dôvernosti a re¹pektovania v¹etkých zákonov o ochrane spotrebiteµa.

ponukaMedzi produktmi spoloènosti Comarch získate v¹etok softvér potrebný na fungovanie spoloènosti alebo spoloènosti. Ponúkaný antivírusový program, ktorý mô¾e by» voµne upravený z hµadiska dôveryhodných a podozrivých súborov a webových oblastí, a potom strach z kráde¾e údajov alebo úniku kµúèových údajov je vecou minulosti! Nápoj medzi najbe¾nej¹ími balíèkami je ten, ktorý je urèený pre daòových poradcov, pomô¾e v procese fakturácie, úètovníctva a daòových kníh a predov¹etkým prinesie prirodzenú správu úètovného úradu s èistým rozhraním a modifikovateµnými funkciami.

Obnovenie známychÚspech strati» dôle¾ité informácie dát, zákazníci sú toho názoru, mo¾nos» pracova» s návrhom zálo¾ný súbor alebo obnovi» ich lekári z názvu Comarch SA, a to aj veµmi po¹kodené zariadenia, napr. V úèinkom po¾iaru alebo zaplavenia.

Comarch Optima tak hlavne známy spôsob, ako slú¾i» podnikom v na¹om svete. Poèet be¾ných zákazníkov prekroèil v Poµsku viac ako 60 000 stredných a malých podnikov!