Fiskalna nova slu ba

Èasto v spoloènosti je známe, ¾e je to zhora nadol, ktoré ukladá také povinnosti spoloènosti. Jedným z nich je riadi» záznamy pomocou pokladnice. Toto ustanovenie sa týka prakticky ka¾dý majiteµ obchodu alebo spoloènosti, ktorá poskytuje svoje slu¾by µuïom a spravuje finanèné obchod s èas»ami, ale tam sú niektoré výnimky z tejto pravdy. Konkrétne v prípade, ¾e výplata peòazí nepou¾ívame materiál ako materiálne finanèné preèo, mô¾eme oèakáva», ¾e budeme odstúpil z povinnosti záznamu.

Existuje veµa nových okolností, ktoré nám uµahèujú získa» trochu slobody od predpisov, ktoré nás obmedzujú. Prvým z nich je obrat, ktorý na¹a spoloènos» robí. Ak spoloènos» neprinesie dostatoène veµké zisky, oslobodí sa od vedenia záznamov o konkrétnej ¾eleznici. Aj keï tieto ustanovenia nefungujú v bezpeènej väè¹ine. To uµahèuje podnikateµom, av¹ak existujú urèité háèiky. Postup prepoètu, èi si daòovník zaslú¾i takéto rie¹enie, je dos» komplikovaný.Ïal¹ie mo¾nosti, v ktorých obchodný daòovník neuplatòuje ¾iados» o registráciu prostredníctvom registraèných pokladníc, sa objavujú v pomerne zvlá¹tnych situáciách. Prvý na strane je pravdepodobne zaèiatok predaja po tridsiatich 1. decembri dvetisíc a ¹trnás». Samozrejme, je to posledná dávno minulá minulos», a preto vytvára nás v¹etkých. Preto je dôle¾ité odhadnú», ¾e posledná úµava je nesmierne nízka.Ak zaèneme predáva» pred Silvestrovým rokom minulého roka a v novom roku, aj naïalej predávame situáciu jednotlivcov, potom nás ovplyvní osobitná úµava. Budeme môc» kedykoµvek kedykoµvek preda» výrobok bez registrácie. Takéto privilégium, na rozdiel od urèitých oèakávaní, je pravdepodobne veµmi pozitívne. Vedenie záznamov o predaji je tie¾ hlavným dôvodom pre zákazníkov, ktorí na základe dôkazu, ktorý je dokladom z daòovej tlaèe & nbsp; termín xl & nbsp; mô¾u uplatni» práva spotrebiteµov vo veci s»a¾ností alebo záruk.