Daoovej pokladnice

Ka¾dý podnikateµ, ktorý má jednoduchú pokladnicu v jednoduchej firme, zápasí ka¾dý deò so zostávajúcimi »a¾kos»ami, ktoré mô¾u zariadenia generova». Rovnako ako akékoµvek poèítaèové vybavenie, pokladnice nie sú bez chýb a niekedy kazia. Nie majiteµ firmy vie, ¾e kedykoµvek sa má hra» pomocou registraènej pokladnice, mal by ma» druhé takéto zariadenie - len pri zlyhaní základného zariadenia.

Nedostatok zálo¾nej registraènej pokladnice pri ïal¹om predaji tovaru alebo pomoci mô¾e vies» k ulo¾eniu pokút daòovým úradom, preto¾e to zabráni tomu, aby sa predajný list poru¹il, keï sa hlavné zariadenie rozpadne. Dokumenty ulo¾ené v pokladnici by mali obsahova» slu¾obnú evidenciu pokladnièného registra. V tomto dokumente sú nielen kompletné opravy zariadenia, ale existujú aj údaje o fi¹kalizácii pokladnice alebo zmenách v jej pamäti. V slu¾obnej pozícii chcete zada» jedineèné èíslo, ktoré daòovému úradu dala pokladòa, názov spoloènosti a adresu priestorov, v ktorých je pokladnica pou¾ívaná. V¹etky tieto reklamy sú nevyhnutné pre úspech daòových kontrol. Akékoµvek odboèenie v informaènej pokladnici o jej zmene ide na cvièenia ¹pecializovanej slu¾by, s ktorou by v¹etci podnikatelia pou¾ívajúci registraèné pokladne mali tvori» podpísanú zmluvu. Èo je veµmi dôle¾ité - informujte prosím daòový úrad o akejkoµvek zmene v slu¾be pokladníka. Predaj vo vý¹ke fi¹kálnych súm by sa mal uskutoèòova» nepretr¾ite, preto vïaka úspechu pri vyplòovaní pamäti pokladnice je potrebné vymieòa» si názor na poslednú, prièom si musíte preèíta» pamä». Èítanie pamäte pokladnice mô¾e ¾i» - aj v prípade jej opravy, vykonané iba autorizovanou entitou. Okrem toho sa táto práca musí vykona» za prítomnosti zamestnanca daòového úradu. Z pokladnice pokladnice preèíta príslu¹ný protokol, ktorého kópia sa za¹le daòovému úradu a inému podnikateµovi. Tento protokol musí dodr¾iava» v súlade s ostatnými dokladmi súvisiacimi s registraènou pokladòou - jeho èinnos» mô¾e vies» k ulo¾eniu sankcie úradom.