Crossfit cyklistika outfit

Jazda na vozidle je ¹pecifický ¹port, ktorý má svojich priateµov takmer vo v¹etkých vekových skupinách. Väè¹ina cyklistov pou¾íva bicykle len v jarnom èase ako silné a funkèné rie¹enie pre ¹koly a uèòovskú výchovu, ale v zime vïaka »a¾kým podmienkam príle¾itostí im chce da» auto a verejnú dopravu. Av¹ak správna príprava motocykla a seba na transformaèné podmienky na uliciach je mo¾né pou¾íva» dvojkolesové bicykle na celodenné trvanie, a to nielen poèas jazdy na bicykli, s chválou a pote¹ením. Tak¾e èo stojí za to vybavi» tak, aby cesta na vozidle bola pekná av zime?

Vhodné obleèenie. Nestarám sa o pravidlá teplého kabáta alebo bundy, práve naopak. Be¾ná kurta spôsobí, ¾e (hlavne pri pohybe bicykla veµa kilometrov sa va¹e telo potne dos» a potné su¹enie pod plá¹»om bude efektívne pri ochladzovaní vá¹ho tela. Najefektívnej¹ím rie¹ením v tejto situácii bude vybavenie termoaktívnej bielizne. Jeho významom je prenies» prebytoènú vodnú paru a vlhkos» z vlastného tela, aby sme nezaobchádzali so skúsenos»ami namáèania, a preto nebudeme vidie» chlad. Navy¹e niektoré termoaktívne spodná bielizeò má druh pri¹itého membrány, ktorý chráni telo pred studeným vetrom. Tie¾ je potrebné vybavi» s teplými topánkami okrem toho, ¾e je mo¾né poskytnú» extra pár pono¾iek. Osobne odporúèam pono¾ky s najdôle¾itej¹ím percentom vlny, vïaka èomu nebudeme pou¾íva» zimu. Stojí za to a zmienka o rukaviciach na bicykli. Dobré firmy poskytujú dvojvrstvové rukavice: prvá trieda je nepriepustná a zvy¹ok efektívne zachováva teplo v rukách.Príprava bicykla. Rovnako ako auto, na bicykli si tie¾ vy¾adujú ¹peciálne zimné doplnky, ktoré zaruèia µahkú a spoµahlivú cestu. Najprv sú to zimné pneumatiky a blatníky a navy¹e v extrémnych podmienkach re»az. Nemô¾ete zabudnú» na skutoènos», ¾e v zime temnota padá na výkon rýchlej¹ie, preto sa odporúèa osvetlenie a oslnenie.

Mám mo¾nos», ¾e uvedený sprievodca neoèakávaných cyklistov uvedomil, ¾e cyklistická doba nekonèí dobre s pádom prvého snehu a pomohla pri rozhodovaní o tom, aké doplnky potrebujeme na bezpeèné pou¾ívanie posledného dopravného prostriedku bez ohµadu na poèasie. Koniec koncov, cyklistika nie je len zábava, je to ¹port, vïaka ktorému zostaneme fit dlh¹ie.