Chyba pokladnice 30

Teraz jeden by mal by» zaèiatok jasne uvedomi», ¾e µahostajnos» a neschopnos» plni» konkrétny dátum povinného preskúmania na¹ej pokladnice absolútne trápne má za následok, ¾e je potrebné vráti» tzv úµavu pre òu (cash nákupu. Stojí za zmienku, ¾e tento druh sankcií sú vystavené daòovníkov, aký druh rovnaký v priebehu troch rokov od doby záznamu inauguraènej sa nevyrába - pri tvorbe, zároveò v èase záväznosti - aplikácie v hotovosti za povinné in¹pekcie. A mimochodom, hovoria, ¾e takéto prehodnotenie sa vykonáva riadnu údr¾bu.

Po v¹etkých pochybnostiach by povinné preskúmanie pokladnice malo by» prelo¾ené minimálne ka¾dé dva roky. Mal by sa stara» o to, èo tieto dva roky znamenajú v podnikaní. Pre presný výpoèet musíte prizna» èas zaèiatku, to je deò, keï sa uskutoènila pokladnica alebo súèasná technická kontrola.

Takto sa daòoví poplatníci, pri nákupe hotovosti, mô¾u (a dokonca by mali vzia» do úvahy - v súvislosti s potrebou preskúma» - dvojroèné obdobie od okamihu fiskalizácie zariadenia. Táto fi¹kalizácia samozrejme vykonáva ¹pecialista v poslednom rozsahu. Na druhej strane samotný proces fi¹kalizácie sa zakladá na konkrétnom zaèiatku práce fi¹kálneho modulu pokladnice.

Tak¾e pred zakúpením pokladnice stojí za to vedie», èi sa v poµskom meste uva¾uje o autorizovanej slu¾be, èo mô¾eme urobi» tým, ¾e do vyhµadávacieho nástroja vstúpime správne heslo, napríklad "pokladnièná slu¾ba".

Povinné preskúmanie pokladnice sa v urèitom zmysle vz»ahuje na niekoµko vecí. Serviceman najskôr vykoná audit z hµadiska stavu peèatí daného pokladne. Hµadajú ich konzistentnos» so záznamami umiestnenými vo vnútri servisnej knihy. ©pecialista tie¾ kontroluje celkový stav pokladne. Vyhodnocuje základnú dosku, fi¹kálnu pamä» a fi¹kálny modul. Zároveò testuje aj správnos» zobrazenia pre kupujúceho. Okrem toho overuje pokladnièný program a verziu tohto programu v kontexte záznamov - opä» - v oblasti pokladnice. Nakoniec technik zadá oficiálny výsledok prehµadu - s mo¾nými po¾iadavkami a pozorovaniami - do servisnej knihy.Cena za prehliadku je od sto do dvoch stoviek zlotých - za jednu pokladnicu.

Ak by sme túto operáciu nazvali technickou prehliadkou, mohlo by to by» trochu klamlivé. Preèo? Nu¾, preto¾e v poradí kontroly sú len tie populárne zariadenia, ktoré sú priamo zodpovedné za niè nové ako kontrola obratu. Toto je smer preskúmania.

Povinné preskúmanie finanènej in¹titúcie je potom vec, na ktorú sa musí venova» pozornos», ale stojí za to venova» osobitnú pozornos».