Ako funguje pokladoa

Spolu s právom do konca roka 2014 nebol subjekt, ktorého predaj o situácii fyzických osôb, ktoré nevykonávajú podnikateµskú èinnos», a jednorazových poµnohospodárov nepresahujúci 20 000 PLN roène, nútený zaznamenáva» predaje na sumy registrov. Ako sa tieto ustanovenia zmenili? Je aktívna pokladnica v továròach pre stravovanie?

V roku 2015 prestali plati» vy¹¹ie uvedené predpisy pre hlavy s malými zábradlími, domy s pripravenými jedlami a kabínkami na "rýchle obèerstvenie". Pokiaµ ide o záväzné ustanovenia, tento majetok nie je k dispozícii ani subjektom poskytujúcim slu¾by spojené s údr¾bou stacionárnych stravovacích zariadení. Je to skôr o tých, ktorí poskytujú svoje slu¾by sezónne. Podobná vec existuje aj v prípade subjektov, ktoré majú záujem o prípravu potravín pre externých pou¾ívateµov.V klubu so zmenou predpisov v roku 2015 sú denne v¹etci daòoví poplatníci, ktorí sa zaoberajú gastronomickými slu¾bami, absolútne povinní pou¾íva» pokladnicu pri predaji. V tejto kvalite nie je miesto pre veµkos» priestorov, alebo tam je veµká re¹taurácia, alebo malý bar, èi u¾ to funguje sezónne alebo po celý rok. Miesto nie je a vý¹ka dosiahnutého efektu.Výlet by mal pamäta» na skutoènos», ¾e zákonodarca premý¹µal o èase zavies» takéto sumy v gastronomickej sfére. Preto sa hotovos» vstupujúca do gastronomickej miestnosti mala zapísa» najneskôr do 1. marca 2015. A¾ do posledného dòa museli by» pokladnice u¾ vyhlásené, predprogramované, ochotné robi» veci a hlási» daòovému úradu. & nbsp; Pokladnica by si tie¾ mala pamäta» na in¹talovaný softvér gastronómie so zvy¹nými sadzbami DPH pre produkty z iných kategórií. Bolo to isté, ¾e ste získali 90% zµavu z nákupu pokladne.

V prípade úspe¹ného poskytovania stravovacích slu¾ieb, ak by daòový poplatník do 31. decembra 2014 neprekroèil hranicu obratu (20 000 PLN, najneskôr do 1. marca 2015 muselo pokladòa vstúpi» do na¹ej práce. Ak v¹ak daòovník, ktorý prevádzkuje malú gastronómiu, prekroèil hranicu obratu, ktorý má by» vyòatý z pokladnice pred 1. januárom 2015, ale nie v decembri, av¹ak v novembri musí pokladnica prichádza» do 1. februára 2015.Skutoènos», ¾e je povinné zavies» registraèné pokladnice pre gastronomické zariadenia otvorené po 1. januári 2015, si zaslú¾i aj pomoc. V poslednom priestore by mala by» registrácia hotovosti zavedená do vývoja 2 mesiacov od konca mesiaca, v ktorom bola vytvorená prvá pomoc pri stravovaní.